ഞങ്ങളുടെ ആശയം

number-3

എന്റർപ്രൈസ് തത്വം

വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക, വിജയം നേടുക

number-1

ബിസിനസ്സ് തത്ത്വചിന്ത

ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിടുക, ഒരുമിച്ച് മികച്ച സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കുക, വിളവെടുപ്പ് പങ്കിടുക

number-2

മാനേജ്മെന്റ് തത്ത്വചിന്ത

ഉടനടി, പരിഗണനയോടെ, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുക

number-4

സുരക്ഷാ സംസ്കാരം

വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമാധാനം കൈയിലുണ്ട്

shuzi

ഗുണനിലവാര സംസ്കാരം

മെച്ചപ്പെടുത്തൽ അനന്തമാണ്